Bedrijven Investeringszone (BIZ)

Euregio Bedrijvenpark deel 1

Euregio Bedrijvenpark deel 1 verlengt na 5 jaar het ondernemersfonds BIZ om het bedrijvenpark verder klaar te stomen voor de toekomst.

De BIZ stichting van het Euregio Bedrijvenpark heeft de afgelopen 5 jaar het goede werk van de ondernemersvereniging voortgezet. Met het geld dat beschikbaar kwam door het ondernemersfonds heeft het bestuur verschillende activiteiten ondernomen om de leefbaarheid, veiligheid, bereikbaarheid en uitstraling van ons bedrijvenpark te verhogen. Om dit voort te zetten dienen we de BIZ te verlengen met nog eens vijf jaar. De huidige termijn van vijf jaar ging in op 1 januari 2018 nadat 74% van de ondernemers die een stem uitbrachten, voor hadden gestemd. In het najaar zal de gemeente opnieuw een stembiljet uit zetten naar alle gebruikers van een bedrijfspand op Euregio Bedrijvenpark deel 1. We gaan er natuurlijk van uit dat de meerderheid weer vóór stemt zodat het ondernemen op ons bedrijvenpark prettig blijft. 

Middels onderstaande tekst informeren wij u over de aanleiding en de uitvoering van de volgende BIZ periode.

Organisatie:

Euregiobedrijvenpark heeft 3 delen:

Ons industrieterrein is opgedeeld in 3 delen, te weten de 2 delen die vanaf ca. 2005 in uitgifte zijn gegaan, (Euregio Bedrijvenpark deel 2 en 3) en het wat oudere middelste gedeelte (Euregio Bedrijvenpark deel 1).

Verplicht parkmanagement deel 2 en 3

Direct bij aankoop van de grond op deel 2 en 3  hebben de bedrijven zich contractueel verplicht om een bijdrage te doen voor behoud van de kwaliteit van het bedrijvenpark. Met de bijdrage (gemiddeld ca. € 800,- per jaar per ondernemer) regelen de ondernemers zelf het onderhoud van het groen en bestrating, beveiliging, bewegwijzering en dergelijke. Verder hebben ze de beschikking over een parkmanager. Euregio Bedrijvenpark deel 1 kende dit vóór het instellen van de BIZ niet.

Vereniging

Al bijna vanaf het begin van het ontstaan van het Euregiobedrijvenpark deel 1 is er een belangenvereniging. Helaas waren niet alle gevestigde bedrijven lid van deze vereniging. Het bestuur wilde graag meer draagvlak zien om in de toekomst verdere verbeteringen aan te kunnen brengen op het bedrijvenpark. Temeer daar de bestuursleden veel vrije tijd stoppen in alle gesprekken, onderhandelingen en vergaderingen. Dit doen ze naast hun drukke werkzaamheden als ondernemer!

Meer verantwoordelijkheid bij burgers en bedrijven:

Dit draagvlak werd extra belangrijk nu de overheid zich steeds meer terugtrekt. De gemeente en provincie zijn alleen nog bereid te ondersteunen en te investeren als ondernemers zelf met ideeën komen en bereid zijn mee te investeren. Vandaar dus dat we in 2018 de BIZ hebben ingesteld waarin alle gebruikers van een bedrijfspand (naar rato van de WOZ waarde) mee doen en betalen aan de verbetering van ons bedrijvenpark. Wel zo eerlijk.

Activiteiten in de afgelopen BIZ periode

Situatie vóór 2010

Het Euregio Bedrijvenpark deel 1 was in de jaren vóór 2010 in een negatieve spiraal terecht gekomen. Dit uitte zich in onvrede, burengerucht, afbraak van groene bermen, gebrekkig onderhoud en dergelijke. Verder hadden we veel overlast van wildparkeren, handelsvoorraad op de openbare weg, buitenopslag, geluid en stank. Ook de staat van de wegen, fietspaden en riolering liet behoorlijk te wensen over. Er lag veel rommel op straat en er stonden overal illegale reclameborden. Als voorgaande niet past bij het beeld dat u momenteel van het Euregio Bedrijvenpark hebt, kan dat kloppen. De leden van de Vereniging zijn, onder aanvoering van het bestuur, de afgelopen jaren erg actief geweest om samen met de gemeente en de provincie verbeteringen aan te brengen. Met als uiteindelijk resultaat het instellen van een ondernemersfonds BIZ in 2018 waardoor voor vijf jaar middelen beschikbaar kwamen voor verdere kwaliteitsverbetering. Tot 2018 had het bestuur immers maar 8.000,- budget ter beschikking als gevolg van het relatief lage ledental. Met met instellen van de BIZ kwam opeens bijna het vijfvoudige beschikbaar voor projecten.

Resultaten van de afgelopen 5 jaar BIZ:

De afgelopen 5 jaar hebben bestuur parkmanager en toezichthouder de volgende resultaten voor u bereikt:

 • Cameratoezicht op alle toegangswegen en enkele strategische plekken: Dat wil zeggen dat we 3 kentekencamera’s op de hoofdtoegangen, 7 overzichtscamera’s op gasvezel en 4 draadloze camera’s hebben geplaats. De kosten hebben we naar rato gedeeld met Euregio delen 2 en 3. Op deze manier komt niemand ongezien ons bedrijvenpark op. Het systeem is momenteel zo ingericht dat de na een incident de beelden op kan vragen bij onze toezichtruimte en op die manier misdaden en schadeveroorzakers op kan sporen. Het systeem is eventueel op te schalen naar live-toezicht  waarin we proberen schade en criminaliteit voor te zijn.
 • Uitbannen drugscriminaliteit station Eschmarke: door cameratoezicht en intensieve samenwerking van onze parkmanager met NS, Prorail, gemeente, politie, Bundespolizei en Deutsche Bahn hebben we de drugsoverlast in enkele jaren tijd uit kunnen bannen. De laatste jaren is het er erg rustig al steekt af en toe overlast door jongeren de kop weer op. maar daar weet onze toezichthouder in samenwerking met de politie wel raad op.
 • Kunstwerken stroomhuisjes en spoorviaduct: de stroomhuisjes langs de Euregioweg en het station boden door graffiti een wat lugubere aanblik. Met behulp van subsidies, vrijwilligerswerk en BIZ middelen is het ons geluk om samen met de NS, en de gemeente kunstwerken aan te brengen in de hoop dat de graffiti weg blijft.
 • Inrichting rotonde: de rotonde is het eerste wat bezoekers zien als ze naar Euregio bedrijvenpark rijden. De eerste indruk is goud waard en daarmee ons visitekaartje. Het was ook de enige rotonde in Enschede die door niemand geadopteerd was. Samen met delen 2 en 3 hebben wij de rotonde geadopteerd, opnieuw ingericht en onderhouden.
 • Succesvolle lobby voor fietsbrug: Na jarenlang lobbyen door de verschillende besturen van onze vereniging en later de BIZ stichting is het eindelijk gelukt: de gemeente heeft voldoende subsidies bij elkaar kunnen krijgen om de fietsbrug over het spoor te kunnen realiseren. Dat betekent dat fietsers voortaan vanaf de Gronausestraat veilig met de fiets op hun werk kunnen komen. Verder is dit naar verwachting de opmaat naar de fietssnelweg F35 die over enkele jaren op of langs ons bedrijvenpark moet komen richting Gronau. Goed voor de zichtbaarheid van ons park maar ook voor de bereikbaarheid voor  arbeidspotentieel uit een groter gebied.
 • Inhuur toezichthouder en inloopspreekuur: in het ingestelde inloopspreekuur ontvangen onze parkmanager, de wijkbeheerder van de gemeente, de wijkagent en handhavers eens per kwartaal ondernemers of bewoners met klachten, tips, zorgen en dergelijke.  Hier wordt frequent gebruik van gemaakt en het hielp ook bij het multidisciplinair aanvliegen van complexe problemen. We merkten wel dat handhaving en politie te weinig capaciteit hebben om alle problemen op te lossen. Ze kunnen ook alleen optreden bij meldingen en klachten en komen vrijwel niet preventief op ons bedrijvenpark. Vandaar dat we samen met de stadsdeelwethouder een plan hebben gemaakt om een eigen toezichthouder in te huren die tussen ondernemers en overheid in staat. Die met ondernemers in gesprek gaat over eventuele misstanden zoals parkeeroverlast of oneigenlijk gebruik van openbare ruimte. Per 1 november 2020 hebben we onze toezichthouder een da per week beschikbaar. De gemeente betaalde de helft, de andere helft betaalden we vanuit de BIZ. Euregio delen 2 en 3 betaalden naar rato mee vanuit hun parkmanagementbudget.
 • BBQ en Nieuwjaarsborrel voor verbeteren saamhorigheid. buiten de Coronaperiode om hielden we jaarlijks een nieuwjaarsborrel en de zomer BBQ. Dit om zoveel mogelijk ondernemers en bewoners te betrekken bij wat we doen. De gemiddelde opkomst was rond de 60 personen.

Overige activiteiten:

 • Keurmerk Veilig Ondernemen (incl. 10% korting op verzekeringspremie bij veel verzekeraars)
 • Inhuur beveiligingsbedrijf voor (beperkte) surveillance
 • Onderhoud bewegwijzering
 • Samenwerking overige bedrijventerreinen in Enschede (lobby en planvorming voor meer en betere bedrijventerreinen)
 • Periodiek overleg met politie, brandweer en gemeente
 • Twee openbare AED’s, inclusief onderhoud

Toekomst

Focus op talent

De economie trekt gelukkig weer aan. Alleen wordt nu pijnlijk duidelijk dat er een tekort is aan (goed opgeleid) personeel. Vooral in de techniek is dit een sterke rem op de groei. Deze schaarste op de arbeidsmarkt zal alleen maar toenemen. De strijd om de medewerker is begonnen. Werknemers hebben weer keuze en zullen meer letten op de omgeving waar ze willen werken. Is het een veilige, nette en zelfs inspirerende omgeving? Hoe staat het met de bereikbaarheid van het bedrijventerreinen? Ook per fiets of openbaar vervoer. Neemt mijn  werkgever maatschappelijke verantwoordelijkheid? Dat zijn veel vraagstukken waar een individuele ondernemer niet zo maar een oplossing voor heeft maar waar we collectief wel stappen kunnen zetten. Mede hierom moeten wij ervoor zorgen dat het Euregio Bedrijventerrein een goed bereikbaar industrieterrein zal blijven. Maar ook na moeten denken over hoe ons industrieterrein er over 10 jaar uit ziet. Wij moeten de concurrentie aan met andere industrieterreinen. We moeten zorgen dat wij aantrekkelijk zijn voor onze huidige medewerkers maar ook die van de toekomst. Daarvoor hebben we blijvend draagvlak en draagkracht nodig!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het Euregio Bedrijvenpark is een sociaal bedrijvenpark waarin veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. We lopen daarin voor op de andere bedrijventerreinen. Het bestuur heeft daar ook zwaar op ingezet de afgelopen jaren. Ook lopen wij voorop in de regio met vergroening (bio-diversiteit) en beleving (wandelgelegenheid, faciliteiten voor medewerkers) van ons bedrijvenpark. Door hier meer in te investeren kunnen we een verschil maken als bedrijvenpark. We blijven dan een aantrekkelijke locatie om te ondernemen, te werken en te wonen. Daarvoor hebben we blijvend draagvlak en draagkracht nodig!

Veiligheid

Die fietsbrug is er en de drugsoverlast bij het Station is weg. De camera’s doen hun werk en onze beveiliger surveilleert af en toe. Maar de vraag is of dit afdoende is. De fietspaden langs de Euregioweg mogen nog wel wat veiliger. Het liefst 2 x 2 -baans. Verder willen we toegroeien naar actief en intelligent cameratoezicht zodat we schade voor kunnen zin in plaats van achteraf kijken wie het gedaan heeft. Daarvoor hebben we blijvend draagvlak en draagkracht nodig!

Waardebehoud van panden.

Voor veel ondernemers die ook eigenaar zijn van het bedrijfspand is het pand ook hun pensioen. De waarde van een pand hangt direct samen met de omgeving. Een goed onderhouden, groen en veilig bedrijvenpark draagt hiermee bij aan waarde behoud van de individuele bedrijfspanden. Tel daarbij op de goede parkeervoorzieningen, bereikbaarheid met openbaar vervoer, auto en fiets en de directe aansluiting op de snelwegen van Nederland en Duitsland. Dan is een duurzame waardeontwikkeling van de bedrijfspanden vrijwel zeker veilig gesteld. Om dit te waarborgen hebben we blijvend draagvlak en draagkracht nodig!

Door samenwerking meer business

We kunnen meer business genereren dan we nu doen. Zeker met het oog op schaarste van personeel is het van belang om slimmer te werken en samen te werken. Innovatieve oplossingen ontstaan immers vrijwel altijd uit samenwerking en kennisdeling. Daarom werken we meer en meer samen met de overige bedrijventerreinen in Enschede maar verbreden we onze horizon ook naar onze Oosterburen. We zijn niet voor niets het EUREGIO bedrijvenpark. Dat biedt kansen! Daarvoor hebben we blijvend draagvlak en draagkracht nodig!

Wij hebben de toekomst in eigen hand!!

Om voornoemde activiteiten verder uit te kunnen bouwen en te zorgen voor een duurzaam concurrerend bedrijvenpark waarin ondernemers optimaal ondersteund worden in hun bedrijfsvoering heeft het bestuur blijvend draagvlak (bedrijven die meedoen) en draagkracht (middelen) nodig. Alleen als iedereen een steentje bijdraagt kan het bestuur verder professionaliseren en een goede gesprekspartner zijn voor de gemeente en overige instanties die we nodig hebben voor een goed functionerend bedrijvenpark.

Daarom vragen we de gemeente om op Euregio Bedrijvenpark deel 1 de Bedrijven Investering Zone (BIZ) te verlengen en de draagvlakmeting voor een volgende periode van 5 jaar op te starten.

De BIZ

Wat is een BIZ?

De wet op de Bedrijven Investerings Zones (BIZ) is sinds 2015 een landelijke wet die het gemeenten mogelijk maakt een gebiedsgerichte heffing te doen bij gebruikers en/of eigenaren van zakelijke WOZ objecten (bedrijfspanden). Dit doet een gemeente alleen op aanvraag van (een groep) ondernemers uit dat gebied. Het totale bedrag van de heffingen moet de gemeente beschikbaar stellen aan een daartoe door de ondernemers opgerichte entiteit (vereniging/stichting).

Het ondernemersfonds kan worden aangewend om te investeren in een aantrekkelijke, leefbare en veilige (bedrijfs)omgeving. De BIZ activiteiten zijn aanvullend op de diensten van de gemeente en mogen de standaardtaken van de gemeente niet vervangen.

De BIZ is vrijblijvend en kan alleen worden geïnitieerd als er voldoende draagvlak is. Hij is maximaal 5 jaar geldig en wordt dan geëvalueerd. Na een nieuwe draagvlakmeting kan de BIZ weer verlengd worden. We hebben de gemeente te kennen gegeven dat we dat ook graag willen voor de periode 2023 – 2027.

Afbakening BIZ gebied. 

De BIZ wordt ingesteld voor het gehele Euregio Bedrijvenpark deel 1. Dit is het gebied waar geen verplichte bijdrage geldt voor parkmanagement(zoals op Euregio delen 2 en 3). Hieronder wordt het gebied op een kaart weergegeven in roze:

Wie is BIZ plichtig en dus stemgerechtigd?

De aanvragende ondernemers (de vereniging) mogen een keuze maken om de heffing te laten plaatsvinden op gebruikers van WOZ objecten, eigenaren van WOZ objecten of allebei. De leden van de vereniging Euregio bedrijvenpark hebben uiteindelijk gekozen voor gebruikers omdat deze het meest betrokken zijn bij het bedrijvenpark.

Zoals eerder gesteld geldt de BIZ alleen voor zakelijk vastgoed dus WOZ objecten zijnde een niet-woning. Als de WOZ waarde van de woning hoger is dan van de bedrijfshal dan merkt de gemeente de bedrijfshal ook als privé vastgoed aan. Om bewoners wel te betrekken bij de gebiedsverbetering, kunnen ze op vrijwillige basis lid worden voor € 60,00 per jaar. Ze zijn dan van harte welkom op bijeenkomsten en mogen meepraten over de buurt.

Wat zijn de voordelen van een BIZ en wat gaan we doen ion 2023 – 2027?

Met de invoering van de BIZ dragen alle ondernemers naar rato hun steentje bij. Wij kunnen dan gezamenlijk investeren in zaken als leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling. Iedereen die meebetaalt mag dan ook mee beslissen over de projecten die we oppakken. Elk bedrijf, groot of klein, heeft evenveel stemrecht over de toekomst. De volgende zaken willen we vormgeven in de periode 2023 – 2027:

Uitstraling:

 • Toezien op parkeerverbod en aansturen handhaving
 • Hogere groenkwaliteit door synergie groenbeheer openbaar en privaat
 • Bedrijven stimuleren hun terreinen en panden op orde te houden

Leefbaarheid:

 • Toevoegen van faciliteiten voor medewerkers zoals veilige wandelmogelijkheden, biodiversiteit en pauzerecreatie

Veiligheid

 • In stand houden cameratoezicht en aanvullende surveillance door beveiligingsbedrijf
 • In stand houden Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B)
 • In stand houden openbare AED’s
 • Inloopspreekuur, eens per kwartaal kunnen bedrijven en bewoners spreken met politie, gemeente, handhaving, toezichthouder en parkmanager over zaken die hen bezig houden.

Bereikbaarheid

 • Fietsbereikbaarheid en -veiligheid verbeteren (met gemeente zoeken naar mogelijkheden)

Duurzaamheid (MVO)

 • Betrekken mensen met afstand tot arbeidsmarkt bij beheer en onderhoud
 • Duurzaam Beheer en onderhoud publieke en particuliere terreinen
 • Toevoegen van biodiversiteit
 • Bedrijven stimuleren om gebruik te maken van beschikbare duurzaamheidsmogelijkheden/ regelingen/subsidies bij verlagen CO2 footprint

Positionering en samenwerking:

 • Samenwerking overige bedrijventerreinen
 • Samenwerking grensgebied
 • Afstemming Twente Board
 • Afstemming gemeente

Inhuur parkmanager

 • Ondersteuning bestuur en werkgroepen
 • Beheer terrein (i.s.m. toezichthouder en wijkbeheerder gemeente)
 • Aansturen hovenier en beveiliger
 • Beheren collectieve (inkoop)contracten
 • Uitvoerende contacten met de gemeente
 • Opzetten nieuwe kwaliteitsverbeterende projecten volgend uit de reeds opgestelde gebiedsagenda

Zaken die komen kijken bij het functioneren van bovenstaande:

 • Website
 • Nieuwsbrieven
 • Administratie
 • Ledenvergaderingen

Stappenplan BIZ

Bij het instellen van de BIZ moeten we wederom de volgende stappen doorlopen:

 • De huidige begunstigers van de BIZ worden geïnformeerd en betrokken;
 • Er volgt een informele draagvlakmeting onder deze bedrijven tijdens één of meerdere bijeenkomsten;
 • Er wordt een Plan van Aanpak geschreven door de aanvrager (vereniging) met hierin een activiteitenplan, begroting, keuze voor gebruikers- of eigenarenheffing, hoogte van de heffing en dergelijke;
 • Het Plan van Aanpak wordt goedgekeurd door de gemeente;
 • Er volgt een stemming die door de gemeente uitgezet wordt (rond oktober 2022) en door een notaris beoordeeld;
 • De gemeenteraad stelt de BIZ vast bij voldoende draagvlak.

De stemming

De stembiljetten worden verspreid onder alle gebruikers van een bedrijfspand. Dit vindt plaats rond oktober 2022. Er is drie weken de tijd om te stemmen. Elke stemgerechtigde krijgt een stembiljet op het adres gestuurd waarmee hij/zij bekend is bij de belastingdienst van de gemeente. Het stembiljet moet retour gestuurd worden naar de afzender (gemeente Enschede). Er is een antwoordenvelop bijgevoegd die gebruikt MOET worden.

Voor bedrijven die te laat zijn of graag een andere mogelijkheid willen om hun stem kenbaar te maken is er een alternatief: aan de Euregioweg 196 (bij Dirk Nijhuis en Appels Schilderwerken) zal in ieder geval op op een nader te bepalen dag een stembus beschikbaar zijn. U kunt hier uw biljet deponeren. Er is dan iemand van de gemeente aanwezig om te controleren of het stemproces eerlijk verloopt.

De stemgerechtigden

Alle gebruikers van een zakelijk WOZ object (bedrijfspand) die bekend zijn bij de gemeente krijgen een stembiljet. Gebruikers van meerdere bedrijfspanden krijgen ook meerdere stembiljetten, voor elk pand één. Ze worden immers ook voor alle panden aangeslagen.

Doorgang BIZ

De BIZ gaat door als er aan drie voorwaarden wordt voldaan:

 1. Van alle stembiljetten moet 50% retour komen.
 2. 2/3 van deze stemmers moet JA gestemd hebben.
 3. De JA-stemmers moeten 50% van de totale WOZ waarde van het BIZ gebied vertegenwoordigen.

Hoeveel geld hebben we nodig voor alle wensen?

Het bestuur heeft een begroting opgemaakt op basis van alle wensen die er momenteel bij de leden leven. Op basis van die begroting kan bepaald worden hoe hoog de BIZ heffing dient te worden.

Hieronder de begroting zoals die is opgesteld door het bestuur en voorgelegd aan de werkgroep tariefstelling:

Hoogte van de heffing

Bij de huidige  BIZ  hebben we gebruik gemaakt van een werkgroep die bestond uit leden die zich aangediend hadden in de ledenvergadering van 22 juni 2017. Zij hebben het bestuur een voorstel gedaan voor een eerlijke verdeling van de heffing. Het bestuur heeft dit advies overgenomen. Als het aan het bestuur ligt, handhaven we die heffingsgrondslag voor de volgende BIZ periode.

De BIZ heffing wordt gedaan o.b.v. de WOZ waarde van het bedrijfspand met als peildatum 01-01-2022 voor het eerste jaar. De heffing is vastgesteld op € 1,05 per €1.000,- WOZ per jaar. Met een plafond van €989,- per object per jaar. Het minimumbedrag is €120,- per object per jaar

Niet stemgerechtigden (bewoners, eigenaren) die oom mee willen doen in de verbetering van de kwaliteit van ons bedrijvenpark kunnen een vrijwillige bijdrage doen van €60,- per jaar in de nog bestaande ondernemersvereniging.

Rol bestaande vereniging

Op wens van de gemeente is er in de aanloop naar de huidige BIZ een aparte stichting opgericht voor het managen van de BIZ. Hier komendus de gelden vanuit de BIZ heffing binnen en worden de bestedingen gedaan. We hebben de oude ondernemersvereniging in stand gehouden omdat we daarin gezamenlijk regie kunnen voeren op de activiteiten van de Stichting. Het bestuur van de Stichting bestaat namelijk uit bestuursleden van de vereniging.

Procedure inning en storting

De binnengekomen gelden worden vanuit de gemeentelijke belastingdienst gestort op de bankrekening van de Stichting BIZ Euregio Bedrijvenpark. De belastingdienst mag de inningskosten er van af trekken.

Let wel: de gelden worden dus niet gestort in de bestaande vereniging. Er is een aparte stichting opgericht die volledig transparant is naar alle deelnemers. Elk jaar dient het bestuur plannen openbaar te maken voor het komende jaar en zich te verantwoorden voor de uitgaven van het jaar ervoor middels een door een register accountant opgestelde jaarrekening die door de gemeente getoetst wordt. BIZ-plichtigen kunnen via de gemeente inzage krijgen in de jaarrekening

Vragen?

De BIZ lijkt een complexe regeling. Met deze webpagina hebben wij geprobeerd één en ander duidelijk te maken en het belang van de BIZ voor ons bedrijvenpark te onderstrepen. We hebben onze toekomst immers in eigen hand. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich altijd vervoegen tot de volgende personen:

 • Ondernemersloket Chantal Os, c.os-joldersma@enschede.nl
 • Onze parkmanager Mark van Mast, 06-10983746, m.vanmast@parkmanagementeuregio.nl