Bedrijven Investeringszone (BIZ)

Euregio Bedrijvenpark deel 1

Euregio Bedrijvenpark deel 1 heeft een ondernemersfonds om het bedrijvenpark klaar te stomen voor de toekomst.

Het bestuur en de 55 leden van de Vereniging Euregio Bedrijvenpark hebben de afgelopen jaren verschillende activiteiten ondernomen om de leefbaarheid, veiligheid en uitstraling van ons bedrijvenpark te verhogen. Om dit voort te zetten dient onze vereniging verder te professionaliseren en hebben we meer draagkracht nodig. Dit denken we te bereiken door ons ondernemersfonds BIZ dat op 1 januari 2018 van kracht werd nadat 74% van de uitgebrachte stemmen positief waren.

Middels onderstaande tekst informeren wij u over de aanleiding en de uitvoering van de BIZ.

Organisatie:

Euregiobedrijvenpark heeft 3 delen:

Ons industrieterrein is opgedeeld in 3 delen, te weten de 2 delen die vanaf ca. 2005 in uitgifte zijn gegaan, (Euregio Bedrijvenpark deel 2 en 3) en het wat oudere middelste gedeelte (Euregio Bedrijvenpark deel 1).

Verplicht parkmanagement deel 2 en 3

Direct bij aankoop van de grond op deel 2 en 3  hebben de bedrijven zich contractueel verplicht om een bijdrage te doen voor behoud van de kwaliteit van het bedrijvenpark. Met de bijdrage (gemiddeld ca. € 800,- per jaar per ondernemer) regelen de ondernemers zelf het onderhoud van het groen en bestrating, beveiliging, bewegwijzering en dergelijke. Verder hebben ze de beschikking over een parkmanager. Euregio Bedrijvenpark deel 1 kent dit niet.

Vereniging

Al bijna vanaf het begin van het ontstaan van het Euregiobedrijvenpark deel 1 is er een belangenvereniging. Helaas zijn niet alle gevestigde bedrijven lid van deze vereniging. Er zijn op deel 1 zo’n 110 bedrijven gevestigd waarvan maar de helft lid is. Het bestuur zou graag meer draagvlak zien om in de toekomst verdere verbeteringen aan te kunnen brengen op het bedrijvenpark. Temeer daar de bestuursleden veel vrije tijd stoppen in alle gesprekken, onderhandelingen en vergaderingen. Dit doen ze naast hun drukke werkzaamheden als ondernemer!

Meer verantwoordelijkheid bij burgers en bedrijven:

Dit draagvlak wordt extra belangrijk nu de overheid zich steeds meer terugtrekt. De gemeente en provincie zijn alleen nog bereid te ondersteunen en te investeren als ondernemers zelf met ideeën komen en bereid zijn mee te investeren.

Activiteiten sinds 2010

Situatie vóór 2010

Het Euregio Bedrijvenpark deel 1 was in de jaren vóór 2010 in een negatieve spiraal terecht gekomen. Dit uitte zich in onvrede, burengerucht, afbraak van groene bermen, gebrekkig onderhoud en dergelijke. Verder hadden we veel overlast van wildparkeren, handelsvoorraad op de openbare weg, buitenopslag, geluid en stank. Ook de staat van de wegen, fietspaden en riolering liet behoorlijk te wensen over. Er lag veel rommel op straat en er stonden overal illegale reclameborden. Als voorgaande niet past bij het beeld dat u momenteel van het Euregio Bedrijvenpark hebt, kan dat kloppen. De leden van de Vereniging zijn, onder aanvoering van het bestuur, de afgelopen jaren erg actief geweest om samen met de gemeente en de provincie verbeteringen aan te brengen.

Samenwerken maakt sterk!

Om alle punten van aandacht te inventariseren is er op 18 november 2011 een eerste schouw geweest waarbij voornoemde knelpunten zijn bezocht door alle aanwezigen, te weten bewoners, gemeente(raad), politie en brandweer. Na de schouw was voor alle partijen duidelijk waar de verbeteringen aangebracht moesten worden. Alleen was er totaal geen budget bij de gemeente voor een grote revitalisering op het Euregio Bedrijvenpark deel 1. Intussen verpauperde het terrein en werd de onvrede groter.

MOTIE markt

In 2012 heeft een delegatie van het bestuur op de Motiemarkt van de gemeenteraad gestaan. Op die manier vroege ze directe aandacht van de politiek voor de knelpunten. Enkele politieke partijen stelden vragen aan de verantwoordelijke wethouder waarna Stadstadsdeelmanagement Oost enkele knelpunten oppakte. Naast politieke aandacht beseften steeds meer bedrijven ondertussen dat ook zij zelf iets konden doen aan een beter bedrijvenpark. Men knapte de eigen gevel op, ruimde buitenopslag op en haalde ongeoorloofde reclamebroden weg. Bovenal een praatje maken met de buren, indien nodig deze erop wijzen dat zij ook moesten opruimen. Dit was een goed begin. Voor een nog beter resultaat was er geld nodig voor een opknapbeurt van de wegen, bermen, fietspaden en riolering!

Presentatie op Stadsdeelcommissievergadering – geld voor revitalisering infra

Vanuit het bestuur is er een presentatie gehouden tijdens een stadsdeel oost vergadering van de gemeente. Door een expert is er een kostenraming gemaakt voor de noodzakelijke verbeteringen aan de infrastructuur van de Euregioweg en zijwegen. Dit heeft er mede toe geleid dat er uiteindelijk budget is vrijgemaakt binnen de gemeente Enschede voor de aanleg van nieuwe infrastructuur. Op dit moment is het Euregio Bedrijvenpark al voorzien van een geheel vernieuwde Euregioweg met een nieuw fietspad. De asfalt laag van de Zomerweg is ook al vervangen en de rioleringsaansluitingen zijn vernieuwd. De overige zijstraten worden komend najaar en volgend voorjaar vernieuwd.

Parkeeroverlast

Om parkeeroverlast te verhelpen er is een traject doorlopen waarbij iedereen op het Euregio Bedrijvenpark uitgenodigd was om mee te denken. Er waren inloopavonden bij de gemeente waar iedereen persoonlijk en via Huis aan Huis voor uitgenodigd was. Uiteindelijk was de uitkomst dat de gemeente een deel van de berm kosteloos beschikbaar stelt voor bedrijven en bewoners die dat willen. Zij mogen daar dan in overleg met de gemeente op eigen kosten parkeerplaatsen realiseren. Er is daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden met persoonlijke wensen zoals uitvoering, locatie en type parkeerplaatsen. In de praktijk bleek overigens dat door dit project, noabers ook met elkaar in gesprek kwamen en er op die manier ook onderlinge oplossingen gevonden werden. Het uiteindelijke resultaat is, naast extra ruimte voor parkeren, men het niet meer als vanzelfsprekend vindt om in de berm te parkeren. Het groen is gerepareerd en nu zien we dat het beeld fraaier is geworden.

Groen onderhoud

Het groen op het Euregio Bedrijvenpark ziet er momenteel goed uit. Zo hebben we een presentabel industrieterrein. Uitnodigend voor gasten maar ook voor alle werknemers die elke dag komen is dat prettig. Dat is echter niet vanzelfsprekend. Een aantal jaren geleden heeft de gemeente Enschede aangegeven dat zij het groenbudget drastisch moest verminderen. Er zou nog maar 2 x per jaar gemaaid worden, een acceptabel niveau voor het buitengebied maar niet voor een bedrijventerrein.

Vanuit het Euregio Bedrijvenpark hebben wij de andere industrieterreinen in Enschede benaderd om samen een oplossing te bedenken. Die was er met het beheer in eigen hand te nemen. De gemeente heeft het budget voor groenonderhoud naar ons overgeheveld en wij hebben het aanbesteed bij dezelfde hovenier als van Euregio delen 2 en 3. Dit met een zeer positief resultaat. Het groen ziet er beter uit dan jaren ervoor!

Noaberschapsproject

We hebben nog veel meer wensen: een nieuwe website, mooiere inrichting van de rotonde, graffiti verwijderen van de stroomhuisjes, duurzaamheid, meer noaberschap, samenwerking met Duitsland, etc. Hier reikte de gemeente ons de hand. Samen met hen hebben we projectplan geschreven en een aanvraag gedaan bij de Provincie voor financiële ondersteuning. Onze gezellige noaberschaps BBQ’s van 2016 en 2017 zijn mede tot stand gekomen door dit project. Op deze gelegenheden zijn veel nieuwe contacten gelegd tussen bedrijven.

Overige activiteiten van de vereniging:

 • Keurmerk Veilig Ondernemen (incl. 10% korting op verzekeringspremie bij veel verzekeraars)
 • Inhuur beveiligingsbedrijf voor (beperkte) surveillance
 • Onderhoud bewegwijzering
 • Collectieve inkoop energie
 • Collectieve BHV opleidingen
 • Jaarlijkse buurt BBQ bij Avanti
 • Samenwerking Euregio deel 2 en deel 3
 • Periodiek overleg met politie, brandweer en gemeente
 • Inloopspreekuur
 • Twee centrale AED’s Inclusief tweejaarlijks onderhoud

Veel activiteiten, beperkt budget

Alle voornoemde activiteiten zijn uitgevoerd met een beperkt budget van ca. € 8.000,- per jaar waarvan de helft op gaat aan de (beperkte) surveillance). Dit bedrag wordt jaarlijks opgebracht door grofweg de helft van de ondernemers! Bestuursleden hebben zich daarom het vuur uit de schenen te lopen om toch van alles voor elkaar te krijgen. Onder andere met hulp van de parkmanager van delen 2 en 3 en veel inzet van de gemeente maar ook daar zitten grenzen aan.

Toekomst

Focus op talent

De economie trekt gelukkig weer aan. Alleen wordt nu pijnlijk duidelijk dat er een tekort is aan (goed opgeleid) personeel. Vooral in de techniek is dit een sterke rem op de groei. Deze schaarste op de arbeidsmarkt zal alleen maar toenemen. De strijd om de medewerker is begonnen. Werknemers hebben weer keuze en zullen meer letten op de omgeving waar ze willen werken. Is het een veilige, nette en zelfs inspirerende omgeving? Hoe staat het met de bereikbaarheid van het bedrijventerreinen? Ook per fiets of openbaar vervoer. Neemt mijn  werkgever maatschappelijke verantwoordelijkheid? Dat zijn veel vraagstukken waar een individuele ondernemer niet zo maar een oplossing voor heeft maar waar we collectief wel stappen kunnen zetten. Mede hierom moeten wij ervoor zorgen dat het Euregio Bedrijventerrein een goed bereikbaar industrieterrein zal blijven. Maar ook na moeten denken over hoe ons industrieterrein er over 10 jaar uit ziet. Wij moeten de concurrentie aan met andere industrieterreinen. We moeten zorgen dat wij aantrekkelijk zijn voor onze huidige medewerkers maar ook die van de toekomst. Daarvoor hebben we nog meer draagvlak en draagkracht nodig!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het Euregio Bedrijvenpark is een sociaal bedrijvenpark waarin veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. We lopen daarin voor op de andere bedrijventerreinen. Het bestuur heeft daar ook zwaar op ingezet de afgelopen jaren. Ook lopen wij voorop in de regio met vergroening (bio-diversiteit) van ons bedrijvenpark. Door hier nog meer in te investeren kunnen we een verschil maken als bedrijvenpark. We blijven dan een aantrekkelijke locatie om te ondernemen, te werken en te wonen. Daarvoor hebben we nog meer draagvlak en draagkracht nodig!

Veiligheid

Veiligheid voor onze ondernemers, medewerkers, bewoners en klanten staat uiteraard voorop. Een typisch onderwerp dat je gezamenlijk effectiever op kunt pakken dan individueel. Zo is er vanuit het bestuur jaren geleden al aandacht gevraagd voor een veiliger fietsroute bij de gemeente. Gelukkig met succes want er komt een fietsroute vanuit de Gronausestraat die aansluit op de Midzomerweg via de huidige fietsbrug.

We hebben de afgelopen 5 jaar geprobeerd om met beperkte middelen een zo veilig mogelijk bedrijventerrein te zijn. Zo huren we een beveiligingsbedrijf in om ’s nachts een surveillanceronde te rijden en hebben we al jaren het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Helaas is het niet afdoende en worden wij in toenemende mate geconfronteerd met criminaliteit, vernieling en (drugs)overlast. Enkele van de overige bedrijventerreinen in Enschede zijn inmiddels voorzien van camerabewaking met kentekenherkenning. Wij kunnen eigenlijk niet achterblijven omdat de praktijk leert dat criminaliteit verplaatst naar bedrijventerreinen die minder goed beveiligd zijn. Ook zijn enkele van onze ondernemers slachtoffer geworden van brand. Cameratoezicht wordt vaak ook gebruikt om branden vroegtijdig te signaleren. Niet voor niets hebben we kortingsafspraken met verzekeraars die alleen maar beter worden als er ook camera’s komen. Daarvoor hebben we nog meer draagvlak en draagkracht nodig!

Waardebehoud van panden.

Voor veel ondernemers die ook eigenaar zijn van het bedrijfspand is het pand ook hun pensioen. De waarde van een pand hangt direct samen met de omgeving. Een goed onderhouden, groen en veilig bedrijvenpark draagt hiermee bij aan waarde behoud van de individuele bedrijfspanden. Tel daarbij op de goede parkeervoorzieningen, bereikbaarheid met openbaar vervoer, auto en fiets en de directe aansluiting op de snelwegen van Nederland en Duitsland. Dan is een duurzame waardeontwikkeling van de bedrijfspanden vrijwel zeker veilig gesteld. Om dit te waarborgen hebben we nog meer draagvlak en draagkracht nodig!

Door samenwerking meer business

We kunnen meer business genereren dan we nu doen. Zeker met het oog op schaarste van personeel is het van belang om slimmer te werken en samen te werken. Innovatieve oplossingen ontstaan immers vrijwel altijd uit samenwerking en kennisdeling. Daarom werken we meer en meer samen met de overige bedrijventerreinen in Enschede maar verbreden we onze horizon ook naar onze Oosterburen. We zijn niet voor niets het EUREGIO bedrijvenpark. Dat biedt kansen! Daarvoor hebben we nog meer draagvlak en draagkracht nodig!

Wij hebben de toekomst in eigen hand!!

Om voornoemde activiteiten verder uit te kunnen bouwen en te zorgen voor een duurzaam concurrerend bedrijvenpark waarin ondernemers optimaal ondersteund worden in hun bedrijfsvoering heeft het bestuur meer draagvlak (bedrijven die meedoen) en draagkracht (middelen) nodig. Alleen als iedereen een steentje bijdraagt kan het bestuur verder professionaliseren en een goede gesprekspartner zijn voor de gemeente en overige instanties die we nodig hebben voor een goed functionerend bedrijvenpark.

Samen met onze leden hebben we in onze ledenvergaderingen nagedacht over hoe we kunnen bereiken dat iedereen meedoet. Het antwoord: we vragen de gemeente om op Euregio Bedrijvenpark deel 1 een Bedrijven Investering Zone (BIZ) In te stellen.

De BIZ

Wat is een BIZ?

De wet op de Bedrijven Investerings Zones (BIZ) is sinds 2015 een landelijke wet die het gemeenten mogelijk maakt een gebiedsgerichte heffing te doen bij gebruikers en/of eigenaren van zakelijke WOZ objecten (bedrijfspanden). Dit doet een gemeente alleen op aanvraag van (een groep) ondernemers. Het totale bedrag van de heffingen moet de gemeente beschikbaar stellen aan een daartoe door de ondernemers opgerichte entiteit (vereniging/stichting).

Het ondernemersfonds kan worden aangewend om te investeren in een aantrekkelijke, leefbare en veilige (bedrijfs)omgeving. De BIZ activiteiten zijn aanvullend op de diensten van de gemeente en mogen de standaardtaken van de gemeente niet vervangen.

De BIZ is vrijblijvend en kan alleen worden geïnitieerd als er voldoende draagvlak is. Hij is maximaal 5 jaar geldig en wordt dan geëvalueerd. Na een nieuwe draagvlakmeting kan de BIZ weer verlengd worden.

Afbakening BIZ gebied. 

De BIZ wordt ingesteld voor het gehele Euregio Bedrijvenpark deel 1. Dit is het gebied waar geen verplichte bijdrage geldt voor parkmanagement. Hieronder wordt het gebied op een kaart weergegeven in roze (het paarse is deel 2 en het blauwe deel 3):

Wie is BIZ plichtig en dus stemgerechtigd?

De aanvragende ondernemers (de vereniging) mogen een keuze maken om de heffing te laten plaatsvinden op gebruikers van WOZ objecten, eigenaren van WOZ objecten of allebei. De leden van de vereniging Euregio bedrijvenpark hebben uiteindelijk gekozen voor gebruikers omdat deze het meest betrokken zijn bij het bedrijvenpark.

Zoals eerder gesteld geldt de BIZ alleen voor zakelijk vastgoed dus WOZ objecten zijnde een niet-woning. Als de WOZ waarde van de woning hoger is dan van de bedrijfshal dan merkt de gemeente de bedrijfshal ook als privé vastgoed aan. Om bewoners wel te betrekken bij de gebiedsverbetering, kunnen ze op vrijwillige basis lid worden voor € 60,00 per jaar. Ze zijn dan van harte welkom op bijeenkomsten en mogen meepraten over de buurt.

Wat zijn de voordelen van een BIZ?

Met de invoering van de BIZ dragen allemaal ondernemers naar rato hun steentje bij. Wij kunnen dan gezamenlijk investeren in zaken als leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling. Iedereen die meebetaalt mag dan ook mee beslissen over de projecten die we oppakken. Elk bedrijf, groot of klein, heeft evenveel stemrecht over de toekomst. De volgende zaken kunnen we dan nog beter vormgeven:

 • Betere bereikbaarheid
 • Cameratoezicht op de toegangswegen (evt. kentekenherkenning). Op termijn een volledig dekkend cameranetwerk
 • Meer voorzieningen voor personeel en bewoners (wandel, fietspaden, etc.)
 • Extra groenkwaliteit aanbrengen waar nodig
 • Hoger onderhoud groen en grijs dan standaard door de gemeente
 • Collectieve inkoop (stroom, afval, zonnepanelen, opleidingen, etc.)
 • Netwerkbijeenkomsten, evt. met Duitse ondernemers
 • Belangenbehartiging richting gemeenten en andere instanties
 • Promotie van ons bedrijvenpark en onze ondernemers
 • Alle overige zaken die door ondernemers zelf aangebracht worden en die leiden tot een verbetering van het bedrijvenpark.

Stappenplan BIZ

Bij het instellen van de BIZ hebben we de volgende stappen doorlopen:

 • De leden van de vereniging worden geïnformeerd en betrokken;
 • Er volgt een informele draagvlakmeting onder de leden;
 • Er wordt een Plan van Aanpak geschreven door de aanvrager (vereniging) met hierin een activiteitenplan, begroting, keuze voor gebruikers- of eigenarenheffing, hoogte van de heffing en dergelijke;
 • Het Plan van Aanpak wordt goedgekeurd door de gemeente(raad);
 • Er wordt een stichting opgericht waar het ondernemersfonds in gestort en beheerd kan worden;
 • Alle ondernemers worden geïnformeerd;
 • Er volgt een stemming die door de gemeente uitgezet wordt (vanaf 28 september);
 • De raad stelt de BIZ vast bij voldoende draagvlak.

De stemming

De stembiljetten worden verspreid onder alle gebruikers van een bedrijfspand. Dit vindt plaats van 28 september tot en met 20 oktober. Er is drie weken de tijd om te stemmen. Elk stemgerechtigde krijgt een stembiljet op het adres gestuurd waarmee hij/zij bekend is bij de belastingdienst van de gemeente. Het stembiljet moet retour gestuurd worden naar de afzender (gemeente Enschede). Er is een antwoordenvelop bijgevoegd die gebruikt MOET worden.

Voor bedrijven die te laat zijn of graag een andere mogelijkheid willen om hun stem kenbaar te maken is er een alternatief: aan de Euregioweg 235 (bij NL Car Group) zal in ieder geval op donderdag 19 oktober een stembus beschikbaar zijn. U kunt hier uw biljet deponeren. Er is dan iemand van de gemeente aanwezig om te controleren dat het stemproces eerlijk verloopt.

De stemgerechtigden

Alle gebruikers van een zakelijk WOZ object (bedrijfspand) die bekend zijn bij de gemeente krijgen een stembiljet. Gebruikers van meerdere bedrijfspanden krijgen ook meerdere stembiljetten, voor elk pand één. Ze worden immers ook voor alle panden aangeslagen.

Doorgang BIZ

De BIZ gaat door als er aan drie voorwaarden wordt voldaan:

 1. Van alle stembiljetten moet 50% retour komen.
 2. 2/3 van deze stemmers moet JA gestemd hebben.
 3. De JA-stemmers moeten 50% van de totale WOZ waarde van het BIZ gebied vertegenwoordigen.

Hoeveel geld hebben we nodig voor alle wensen?

Het bestuur heeft een begroting opgemaakt op basis van alle wensen die er momenteel bij de leden leven. Op basis van die begroting kan bepaald worden hoe hoog de BIZ heffing dient te worden.

Hieronder de begroting zoals die is opgesteld door het bestuur en voorgelegd aan de werkgroep tariefstelling:

Hoogte van de heffing

Er is een werkgroep tariefstelling geformeerd uit leden die zich aangediend hebben in de ledenvergadering van 22 juni 2017. Zij hebben het bestuur een voorstel gedaan voor een eerlijke verdeling van de heffing. Het bestuur heeft dit advies overgenomen.

De BIZ heffing wordt gedaan o.b.v. de WOZ waarde van het bedrijfspand met als peildatum 01-01-2017. De heffing is vastgesteld op € 1,05 per €1.000,- WOZ per jaar. Met een plafond van €989,- per object per jaar. Het minimumbedrag is €120,- per object per jaar

Let op! De huidige contributie van de vereniging komt vrijwel geheel te vervallen. Deze wordt teruggebracht naar €10,- per lid per jaar. Bestaande leden van de vereniging betalen dus niet dubbel.

Niet stemgerechtigden (bewoners, eigenaren) kunnen een vrijwillige bijdrage doen van €60,- per jaar in de vereniging.

Rol bestaande vereniging

Zoals eerder aangegeven is er een aparte stichting opgericht voor het managen van de BIZ. We houden de bestaande vereniging echter in stand omdat we daarin gezamenlijk regie kunnen voeren op de activiteiten van de Stichting. Het bestuur van de Stichting bestaat namelijk uit bestuursleden van de vereniging. Het is dus raadzaam voor iedere ondernemer, eigenaar en bewoner om lid te worden van de vereniging omdat je dan mede richting geeft aan wat het Stichtingsbestuur met de BIZ gelden doet.

Procedure inning en storting

De binnengekomen gelden worden vanuit de gemeentelijke belastingdienst gestort op de bankrekening van de Stichting Euregio Bedrijvenpark. De belastingdienst mag de inningskosten er van af trekken.

Let wel: de gelden worden dus niet gestort in de bestaande vereniging. Er is een aparte stichting opgericht die volledig transparant is naar alle deelnemers. Elk jaar dient het bestuur plannen openbaar te maken voor het komende jaar en zich te verantwoorden voor de uitgaven van het jaar ervoor. Zowel naar de BIZ- plichtige als naar de gemeente.

Vragen?

De BIZ lijkt een complexe regeling. Met deze brochure hebben wij geprobeerd één en ander duidelijk te maken en het belang van de BIZ voor ons bedrijvenpark te onderstrepen. We hebben onze toekomst immers in eigen hand. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich altijd vervoegen tot de volgende personen:

 • Ondernemersloket Anja Schievink, 06-12983744, a.schievink@enschede.nl
 • Onze parkmanager Mark van Mast, 06-10983746, m.vanmast@parkmanagementeuregio.nl